ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА "МЕЙЛ.БГ" ЕАД

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставяните от "МЕЙЛ.БГ" ЕАД услуги и информационни ресурси, като урежда отношенията между "МЕЙЛ.БГ" ЕАД и потребителите на администрираните от последното дружество уебсайтове
(В сила от 28.08.2015 г.)

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. (1) При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните ресурси на Мейл.БГ ЕАД (по-надолу "Общите условия" ) посочените по-долу термини и изрази (в азбучен ред – за удобство) имат следното значение:

 1. "Администратор на лични данни" по смисъла на настоящите Общи условия е "МЕЙЛ.БГ" ЕАД, в качеството му на регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и притежаващ Удостоверение за регистрация № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД;
 2. "Злоумишлени действия" са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща; препълване на информационни канали; получаване на неоторизиран достъп до ресурси, използване на чужди права и пароли; използване на слабостите или несъвършенствата на информационните системи на "МЕЙЛ.БГ" ЕАД с цел извличане на собствена облага или неправомерно добиване на информация; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на вируси, "троянски коне" (програми за отдалечен контрол върху компютърни конфигурации); смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи;
 3. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт;
 4. "Контекстна реклама" е реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница, визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 5. "МЕЙЛ.БГ" ЕАД ( МЕЙЛ.БГ) e българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията за вписванията, имащо ЕИК 175219991, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1517, п.к. 17;
 6. "Неприемлива употреба" – виж политика за приемлива употреба;
 7. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от МЕЙЛ.БГ услуги, независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин или не;
 8. "Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
 9. "Уебсайт" ("website") е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 10. "Услуги, предоставяни от МЕЙЛ.БГ" представляват услугите посочени неизчерпателно в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Задължителност на Общите условия.

Чл. 2. (1) С подаването на заявка от ПОТРЕБИТЕЛ и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от МЕЙЛ.БГ, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и МЕЙЛ.БГ те имат силата на договор, който трябва да се спазва (важи принципът "Pacta sunt servanda").

Действие на Общите условия.

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за страните (МЕЙЛ.БГ и ПОТРЕБИТЕЛЯ ) от извършването на електронното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на предходния член до момента на прекратяване използването на услугите на МЕЙЛ.БГ чрез напускане на съответния уебсайт.

 • (2) С всяко ново влизане в уебсайт на МЕЙЛ.БГ ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор с МЕЙЛ.БГ, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на уебсайта на МЕЙЛ.БГ.
 • (3) Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ при изразяването на недвусмислено съгласие за приемането им по време на регистрация, и остават в сила до момента на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • (4) Настоящите Общи условия/договорът обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай на изпратена електронна поща на/от електронен адрес поддържан от МЕЙЛ.БГ, дори и без ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е направил електронно изявление за зареждане на уебсайт.

Изменения на Общите условия.

Чл. 4. При извършване на изменения и/или допълнения в Общите условия, МЕЙЛ.БГ ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени и/или публикация в национален ежедневник, не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията на Общите условия.

Предмет на Общите условия.

Чл. 5. МЕЙЛ.БГ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в настоящите Общи условия услуги при стриктно спазване на изискванията, посочени по-долу.

Оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация, софтуер и достъп до Интернет. МЕЙЛ.БГ няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик, както и доставчик на услугата "достъп до Интернет" по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МЕЙЛ.БГ.

Чл. 7. (1) МЕЙЛ.БГ предоставя услуги на информационното общество, по смисъла на ЗЕТ. Посочените по-долу услуги не са изчерпателни и към тях във всеки един момент могат да се наслагват (включително надграждат съществуващи) услуги незабранени или не влизащи в противоречие с действащото българско законодателство:

 1. Предоставя информационни ресурси за обмен на електронна поща между поддържани от МЕЙЛ.БГ и чужди за дружеството домейни (без ограничение);
 2. Предоставя ресурси за търсене, откриване и визуализиране на информация, посредством използването на хипервръзки;
 3. Предоставя възможността ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изразяват становища и/или да задават въпроси, по отношение на които МЕЙЛ.БГ няма пряко отношение, а предоставя с оглед социалното си призвание да посредничи в осъществяване на комуникация между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
 4. Предоставя аудио- и/или визуални рекламни услуги по ред, при условия и цени, предмет на отделен търговски договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на МЕЙЛ.БГ.

 • (2) Да ползва услугите съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове, съгласно конституционно регламентираното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация.
 • (3) Използването на услуги с платен достъп, които МЕЙЛ.БГ може да предоставя, става при спазване на настоящите Общи условия, правилата на ЗЕТ и Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ . Волеизявление за ползване на платена услуга е налице, когато ПОТРЕБИТЕЛ направи недвусмислено електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП за нейното ползване. Условията за ползване и заплащане на платените услуги се посочват в съответните секции, където са поместени платените услуги и с направата на електронно изявление за тяхното ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ , се презюмира, че последният е съгласен и приема тези условия.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния:

 1. Записване, съхраняване и разпространение на нелицензиран софтуер, използвайки ресурсите на МЕЙЛ.БГ;
 2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет-пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на МЕЙЛ.БГ;
 3. Неразрешено разпространяване на авторски материали, увреждащо икономическите права на лицата, притежаващи авторски или сродни на авторските права върху тези материали;
 4. Накърняване на правата и доброто име на трети лица;
 5. Призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършване на престъпления, разпалване на вражда (расова, етническа, верска, между половете, възрастова и др.) или насилие към личността (съобщения, съдържащи заплахи за живота и/или телесната неприкосновеност на човека);
 6. Застрашаване на националната сигурност и отбраната на Република България;
 7. Предоставяне в публичното Интернет-пространство на материали, представляващи търговска, служебна или държавна тайна (когато могат да се квалифицират като държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и като служебна тайна по смисъла на съответния специален закон, определящ категориите служебни тайни за съответно ведомство);
 8. Да не разпространява в нарушение на действащото българско законодателство информация и лични данни относно трети лица;
 9. Да не предприема действия, насочени към неправомерно възпрепятстване ползването на услугите на МЕЙЛ.БГ от други ПОТРЕБИТЕЛИ;
 10. Разпространение на материали с порнографско съдържание, по смисъла на Наказателния кодекс (НК) или каквото и да било друго съдържание, което застрашава или би могло да застраши нормалното психическо развитие на малолетните и/или непълнолетни лица, или влиза в грубо противоречие с общоприетите в страната морални норми и добрите нрави;
 11. Да не променя интегритета и съдържанието на чужди съобщения, подменя идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронната поща, или други реквизити, както и да не изпраща нежелана поща, включително непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ;
 12. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
 13. Да разпространява материали и информация, които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение или съгласие на МЕЙЛ.БГ.
 • (2) При установено неспазване на изискванията на ал. 1, МЕЙЛ.БГ има право незабавно да изтрие от своите сървъри и администрирани от него информационни системи на трети лица-партньори по различни проекти съответната информация или материали. Последното не касае случаите по ал. 1, т. 5, 7 и 10 – за наличието на подобна информация, качена от ПОТРЕБИТЕЛ на информационните масиви на МЕЙЛ.БГ, независимо от прякото или косвено ползване на информационните ресурси на МЕЙЛ.БГ, последният съобщава своевременно на компетентните органи в Република България, предоставя надлежни доказателства (в случай, че деянието съставлява или би могло да изпълва състава на престъпление по НК и съобщението се явява законен повод за образуване на наказателно производство от компетентен орган на държавна власт) и ги съхранява (архивира), докато това е необходимо или е разпоредено.

Права и задължения на МЕЙЛ.БГ. Ограничаване на отговорността.

Чл. 10. (1) МЕЙЛ.БГ има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървърите на МЕЙЛ.БГ или направени достояние на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛ.

 • (2) МЕЙЛ.БГ има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта на МЕЙЛ.БГ (стартова страница и отделни страници, в това число страници на пощенската кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ) за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 • (3) МЕЙЛ.БГ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от МЕЙЛ.БГ.

Чл. 11. (1) МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, "троянски коне" или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитни стени", използвани от системата на МЕЙЛ.БГ с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася.

 • (2) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 • (3) С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. МЕЙЛ.БГ не отговоря за вреди, евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от МЕЙЛ.БГ.
 • (4) МЕЙЛ.БГ не гарантира достоверността на информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски, сродни на авторските или човешки права и добрите нрави. Изложеното в предходното изречение ограничаване на отговорността е с оглед обстоятелството, че МЕЙЛ.БГ охранява тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ . Последното обосновава невъзможността МЕЙЛ.БГ да бъде обвързван с носене на отговорност относно съдържанието на разменяните съобщения. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • (5) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за неполучаване и/или забавяне на писма, не носи отговорност относно запазването на информация, която се съхранява в пощенската кутия, както и не носи отговорност за действително претърпени вреди вследствие, съхраняването на разглежданата информация.

Чл. 12. (1) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 • (2) МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни и винаги свободни от грешки.
 • (3) МЕЙЛ.БГ има право по своя преценка и без ограничение да прекратява предоставянето на услугите във всеки един момент, включително закриването на e-mail адреси и безвъзвратното унищожаване на съдържащата се в тях информация, особено в случай на неприемлива употреба.
 • (4) МЕЙЛ.БГ има право да използва софтуер за автоматична обработка на електронната поща на своите потребители по време на нейната доставка. Събраната за ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по време на автоматичната обработка, може да се използва както за създаване на профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нуждите на МЕЙЛ.БГ, така и за други цели (Анти-СПАМ защита и др.).
 • (5) МЕЙЛ.БГ има право да излъчва реклама навсякъде в администрирания от него уебсайт, включително и в електронните съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Администриране на лични данни.

Чл. 13. (1) Администраторът на лични данни обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица изрично са дали своето съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2, предложение първо от ЗЗЛД.

 • (2) С цел избягване на противоречие, под "изрично съгласие" за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни. Преди събирането на данните с цел тяхната обработка, Администраторът по недвусмислен начин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ каква/и лична/и данна/и ще бъде/ат събрана/и за обработка, като дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично от употребена през неговия ПОТРЕБИТЕЛСКИ профил компютърна конфигурация да попълни поисканата/те данна/и. Независимо от личното попълване на данната/те, Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. Липсата на маркиран знак, изразяващ съгласие автоматично се приема за липса на такова и данните няма да бъдат събрани и обработени. Последното означава, че ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил лично данните си, но не е маркирал изричното си съгласие за тяхната обработка, то системата на МЕЙЛ.БГ няма да допусне понататъшната тяхна обработка и съхрани въведените, но непотвърдени лични данни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави и изрично съгласие за събиране на лични данни от Администратора, по смисъла на предходното изречение.
 • (3) Събраните лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ няма да бъдат разкривани на трети лица без изричното съгласие на физическите лица, предоставили ги доброволно на Администратора.
 • (4) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита уведомен за следното:
  1. "МЕЙЛ.БГ" ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД с № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД;
  2. Целите, за които ще се обработват неговите данни са свързани с развитието на информационните, компютърните и комуникационни технологии;
  3. Получателите, на които могат да бъдат разкрити събраните и обработени лични данни са партньори на МЕЙЛ.БГ, които биха ги получили в изпълнение на целите по предходната точка, защитени от МЕЙЛ.БГ по начина предвиден в ЗЗЛД и вписан в регистъра към КЗЛД;
  4. Предоставянето на личните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изцяло доброволно;
  5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни във всеки един момент след първоначалното им предоставяне, включително за тяхното невъзвратимо премахване от системите на МЕЙЛ.БГ, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е размислил и не желае събирането, обработването и съхраняването на предоставените от него данни за целите посочени от Администратора.
 • (5) Обработените лични данни, след постигане на целта, за която са били събрани, могат да бъдат съхранявани като анонимни такива при спазване условията и изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗЗЛД.

Авторски права и интелектуална собственост.

Чл. 14. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на МЕЙЛ.БГ, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на МЕЙЛ.БГ, съвместно на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно медийно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (User Generated Content).

 • (2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайтове на МЕЙЛ.БГ без разрешение на МЕЙЛ.БГ и/или носителя на авторските или сродни права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 • (3) В случай, че елементи или материали от уебсайт на МЕЙЛ.БГ бъдат запаметени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори.

Обезщетения

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МЕЙЛ.БГ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени хонорари, направени вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения и информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

 • (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МЕЙЛ.БГ за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори върху обектите на интелектуална собственост, посочени като такива и съдържащи се в базите данни на МЕЙЛ.БГ.

Тайна на съобщенията

Чл. 16. МЕЙЛ.БГ гарантира тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С оглед на опазваната тайна на съобщенията, МЕЙЛ.БГ не може да бъде обвързван с носене на отговорност относно нейното съдържание. Тайната на съобщенията може да бъде разкрита само на органите на Министерството на вътрешните работи (НС "Полиция" и ГДБОП) или компетентни органи на Министерството на отбраната (Военна полиция и Военно контраразузнаване), при наличието на акт на орган на съдебната власт за разкриване тайната на информацията или при обосновано съмнение за извършване на флагрантно престъпление.